نسخه جدید     
روز یکشنبه مورخ 27/2/94 راس ساعت 13:30 ظهر با نام خدا با حضور جناب آقای دکتر رازقی ریاست دانشکده ،سرکار خانم مینا موسوی گورابی ، سرکار خانم دکتر رجحانی شیرازی معاون آموزشی دانشکده ، سرکار خانم ابراهیمی رابط طرح تکریم و مستندسازی ، سرکار خانم امین رابط فناوری و اطلاعات ، اتوماسیون اداری و کمیته پیشنهادات جلسه شروع شد که موارد زیر بازگو شد :
-         مقررگردید در نبود سرکارخانم پوریان سایت طرح تکریم تحویل سرکار خانم ابراهیمی داده شود و ایشان امور مربوط به سایت طرح تکریم و مستندسازی را انجام دهند.
-         سرکار خانم امین در مورد آموزش سایت طرح تکریم به سرکار خانم ابراهیمی گزارش خود را به جناب آقای دکتر رازقی ارائه دادند.
-         مقرر گردید فرآیندهای اختصاصی دانشکده مورد بازبینی قرارگرفته شود و در صورت امکان ارتقاء ، فرآیندهای مورد نظر توسط گروهایی که توسط سرکارخانم ابراهیمی رابط مستندسازی دانشکده انتخاب می شوند مورد بازبینی و ارتقاء قرار گیرند .
-         گزارش ارسال چک لیست نظام آراستگی توسط سیستم پیام به تمامی پرسنل دانشکده توسط سرکارخانم ابراهیمی تحویل جناب آقای دکتر رازقی داده شد.
-         مقررگردید طبق سال 93 فرمهای نظرسنجی ارباب رجوع پس از جمع آوری توسط سرکارخانم ابراهیمی در سیستم رشد ثبت و نگهداری شود.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-3-23 10:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ