نسخه جدید     
روز دوشنبه مورخ 24/2/93 راس ساعت 12:30 ظهر با نام خدا با حضور جناب آقای دکتر رازقی ،سرکار خانم مینا موسوی گورابی ، سرکار خانم دکتر رجحانی شیرازی معاون آموزشی دانشکده ، سرکار خانم ابراهیمی رابط طرح تکریم و مستندسازی ، سرکار خانم تفرقه رابط آموزش و بهسازی ، سرکار خانم امین رابط فناوری و اطلاعات ، اتوماسیون اداری و کمیته پیشنهادات ، سرکار خانم خلوتی رابط پاسخگویی به شکایات ، جناب آقای آبی رنگ رابط دورکاری ، جناب آقای زارع رابط ارزشیابیو سلامت اداری دانشکده جلسه شروع شد .
که دراین جلسه بندهای چک لیست ارزشیابی مربوط به هر کمیته ارزیابی و بررسی شد و پیرامون جلسه روز سه شنبه مورخ 27/3/93مسائلی بازگو شد و مستندات مربوط به هر کمیته مورد ارزیابی قرار گرفت و ایرادات مربوط به هر کدام با توجه به چک لیست های ارزیابی مربوط به سال 92 دانشگاه گفته شد که مقرر گردید هر کدام از رابطین محترم مشکلات مربوط به مستندات خود را برطرف نمایند.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-3-23 10:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ