شرایط دریافت وام تحصیلی
-          ارائه تعهد نامه محضری به اداره رفاه دانشجویی
-          دریافت فرم مربوط به وام ضروری، وام تحصیلی (کمک هزینه)،مسکن و....
-          تکمیل اطلاعات توسط دانشجو
-          امضاء و تائید فرم توسط کارشناس آموزش
-          ارائه فرم وام ضروری به اداره رفاه دانشجویی توسط داشجو
-          اعلام اسامی دانشجویان متقاضی دریافت وام تحصیلی(کمک هزینه) به اداره رفاه دانشجویی
-          نوشتن معدل و تائید فرم مربوط به خوابگاه توسط کارشناس آموزش جهت ارائه به اداره امور خوابگاهها
Page Last Update   :  1390-3-23 10:45        Top of page Print version