نسخه جدید     

اتاق مولاژ دانشكده علوم توانبخشي براي ارائه خدمات آموزشي بهتر در زمينه آناتومي براي  دانشجويان دانشكده تعبيه و تجهيز شده است. تلاش گرديده كه دراين سالن مجموعه كاملي مولاژهاي اندامها، تنه و كل بدن موجود باشد. دانشجوياني كه به مطالعه آناتومي مي پردازند با استفاده از امكانات اين سالن مطالب را عيني تر و بهتر فرا مي گيرند.

كليه دانشجويان دانشكده مجاز به استفاده از اين اتاق مي باشند. دانشجويان خارج از دانشكده نيز با ارائه كارت دانشجويي به دفتر امور پژوهشي  امكان استفاده از اتاق را دارند.

 

مولاژ

ليست وسايل اتاق مولاژ به شرح زير مي باشد

شماره قفسه

نام مولاژ

1

ستون مهره ها شامل: بخش فوقاني مهرهاي گردن، مهرهاي پشتي، كمري و مولاژ كامل رنگ آميزي شده ستون مهرها

2

سري كامل مهره ها (كمري، گردني، ساكروم و هيوئيد)

3

 مفاصل عملكردي

4

استخوانهاي طبيعي

5

مولاژ استخوانهاي اندام تحتاني؛ لگن، فمور، تيبيا، فيبولا --- مولاژ شريان و عصب پا

6

اندام فوقاني؛ اسكاپولا، هوموس ، كلاويل ، راديوس و اولنا ، دست ، مچ و انگشتان --- مولاژ عصب و شريان دست

7

مولاژ جمجمه، مغز، قلب، سر و گردن

17

سيستم كامل گردش خون

18

سيستم عصبي  

19

 نيم رخ سرو گردن

20

ساعات كار اتاق مولاژ: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:00 تا 14:00   پنجشنبه هاي از ساعت 8:00 تا 11:30

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-2-18 9:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ