كارشناسي ارشد فيزيوتراپي ورزشی ورودي 96

نيمسال اول 97-96

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

گروه

روز و ساعت

محل تشكيل كلاس

سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی

260207

1

14

چهارشنبه 12-10

دانشکده پیراپزشکی

فيزيوتراپي مبتني برشواهد (EBP)

172329

2

1

یکشنبه 10-8

سالن یک

الکترومیوگرافی

172400

1

1

چهارشنبه 10-8

سالن سه

سالن هفت

فیزیولوژی ورزش (تئوری)

172401

1

1

شنبه 11-10

سالن پنج

فیزیولوژی ورزش (عملی)

172402

1

1

شنبه 12-11

سالن پنج

آسیب های ورزشی 1(تئوری)

172408

1

1

سه شنبه 12-10

سالن سه

آسیب های ورزشی 1(کارآموزی)

172409

1

1

یکشنبه 12-10

سالن الکتروتراپی

اصول فیزیولوژی تمرین درمانی

172412

2

1

شنبه 15-13

سالن الکتروتراپی

 

 

كارشناسي ارشد فيزيوتراپي ورزشی ورودي 95

نيمسال اول 97-96

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

گروه

روز و ساعت

محل تشكيل كلاس

بیومکانیک ورزشی 2 (تئوری)

172405

1

1

شنبه 15-13

سالن پنج

بیومکانیک ورزشی 2 (عملی)

172406

1

1

یکشنبه 15-13

کمیته تحقیقات

فیزیوتراپی درآسیب های ورزشی 2

172414

2

1

یکشنبه 10-8

سه شنبه 10-8

سالن دو

سالن تمرین درمانی

سمینار

172416

1

1

-

-

نوروفیزیولوژی پیشرفته عصب و عضله (تئوری)

172421

2

1

یکشنبه 12-10

دانشکده پزشکی- بخش فیزیولوژی

نوروفیزیولوژی پیشرفته عصب و عضله(عملی)

172422

1

1

سه شنبه 12-10

دانشکده پزشکی- آزمایشگاه فیزیولوژی- طبقه 6

کارورزی بالینی فیزیوتراپی آسیب های ورزشی

172415

3

1

شنبه 12-8

دوشنبه 12-8

چهار شنبه 12-8

-

 

کد درس فرصت پایان نامه 100001 گروه 6 (جهت دانشجویان کارشناس ارشد مشغول به تحصیل در ترم 5 و 6)

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-13 11:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ