كارشناسي گفتاردرماني ورودي 96

نيمسال اول 97-96

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تئوري/ عملي

گروه

روز و ساعت

محل تشكيل كلاس

اصول توانبخشی

172500

1/1

1

یکشنبه 12-10

سالن هشت

آناتومی و فیزیولوژی (1)

172505

2/-

1

دوشنبه 10-8

سالن یک

روانشناسی عمومی

172511

2  /-

1

شنبه 10-8

سالن آمفی تئاتر

مبانی گفتاردرمانی

172522

1/-

1

یکشنبه 10-8

سالن هشت

زبان عمومي يك

221201

4

15

یکشنبه 17-15

سه شنبه 17-15

سالن دو

سالن دو

زبان پيش دانشگاهي

221207

3

12

یک شنبه 15-13

سه شنبه  15-13

سالن آمفی تئاتر

سالن آمفی تئاتر

فارسی عمومي

237203

3

14

سه شنبه10-8

چهار شنبه10-8


دانشکده پیراپزشکی

اندیشه اسلامی (1) (مبداومعاد)

2612071

2/-

5( خواهران)

6(برادران)

شنبه 12-10

شنبه 15-13

سالن آمفی تئاتر

سالن هشت

ژنتیک پزشکی و سندرمهای دارای اختلالات گفتاروزبان

172518

2/-

1

چهارشنبه15-13

سالن دو

 

 

كارشناسي گفتاردرماني ورودي 95

نيمسال اول 97-96

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تئوري/ عملي

گروه

روز و ساعت

محل تشكيل كلاس

روانشناسی یادگیری

172559

2/-

1

شنبه 15-13

سالن یک

فیزیک صوت

172508

1/1

1

شنبه 12-10

سالن سه

روانپزشکی کودک و نوجوان

172513

2/-

1

شنبه 17-15

سالن دو

رشدروانی حرکتی واختلالات آن

172516

1/1

1

دوشنبه15-13

سالن شش

بازی درمانی

172560

2/-

1

شنبه 10-8

سالن شش

بافت شناسی و آسیب شناسی(2)

172504

1/-

1

دوشنبه 10-8

سالن پنج

بیماریهای اعصاب مربوط به گفتار

172521

2/-

1

یکشنبه 15-13

سالن یک

نابسامانیهای گفتاروزبان درعقب ماندگی ذهنی و سندرمهای نافذ رشد

172526

1/1

1

چهار شنبه 10-8

یکشنبه 10-8

سالن پنج

سالن پنج

نابسامانیهای گفتارو زبان درآسیب دیدگی شنوایی

172527

1/1

1

دو شنبه 12-10

چهار شنبه15-12

سالن سه

سالن سه

تفسیر موضوعی قرآن

2612111

2/-

5( خواهران)

6(برادران )

چهارشنبه 12-10

یکشنبه 12-10

سالن آمفی تئاتر

سالن دو

 


 

كارشناسي گفتاردرماني ورودي 94

نيمسال اول 97-96

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تئوري/ عملي

گروه

روز و ساعت

محل تشكيل كلاس

روشهای بالینی در اختلالات گفتارو زبان

172525

-/2

1

دو شنبه 12-8(عملی)

دوشنبه 14-12

-

سالن سه

نابسامانی های زبانی ویژه در دوران رشد

172528

1/1

1

چهار شنبه 10-8

سالن شش

اختلال بلع

172535

1/-

1

سه شنبه 12-10

سالن آمفی تئاتر

زبان پریشی بزرگسال

172531

2/1

1

یکشنبه 12-10

چهار شنبه 12-10

سالن شش

سالن شش

اختلالات صوت

172532

2/1

1

چهار شنبه15-12

پنج شنبه 12-8

سالن سه

سالن سه

اصطلاحات پزشکی و زبان تخصصی

172501

2/1

1

یکشنبه10-8

سه شنبه 10-8

دانشکده پیراپزشکی

تربیت بدنی 2

649202

-/1

11( خواهران)

4( برادران)

شنبه 10-8

سه شنبه 15-13

مجموعه ورزشی غدیر

مجموعه ورزشی ولایت

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2612102

2

7( خواهران)

* (برادران )

شنبه 12-10

-

سالن دو

-

* در موعد حذف و اضافه همراه با گروههای مربوط به سایر دانشکده ها اخذ گردد.

 

 

كارشناسي گفتاردرماني ورودي 93

نيمسال اول 97-96

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تئوري/ عملي

گروه

روز و ساعت

محل تشكيل كلاس

کارآموزی بالینی در ناروانیهای گفتار(2)

172553

-/2

1

شنبه-چهارشنبه 12-8

 

کارآموزی بالینی در زبان پریشی بزرگسال(1)

172544

-/1

1

شنبه-چهارشنبه 12-8

 

کارآموزی بالینی در اختلالات صوت(1)

172545

-/1

1

شنبه-چهارشنبه 12-8

 

کارآموزی بالینی در عقب ماندگی ذهنی و سندرمهای نافذ رشد(2)

172549

-/2

1

شنبه-چهارشنبه 12-8

 

کارآموزی بالینی در آسیب دیدگی شنوایی(2)

172550

-/1

1

شنبه-چهارشنبه 12-8

 

کارآموزی بالینی در اختلالات تشدید(1)

172547 

-/1 

1

شنبه-چهارشنبه 12-8

 

کارآموزی بالینی در نابسامانی های زبانی ویژه دوران رشد(1)

172541 

 -/1

1

شنبه-چهارشنبه 12-8

 

کارآموزی بالینی در اختلالات خواندن و نوشتن در دوران رشد(1)

 172542

 -/1

1

شنبه-چهارشنبه 12-8

 

کارآموزی اختلال در بلع (1)

 172548

-/1

1

شنبه-چهارشنبه 12-8

 

زبان عمومی 2

221202

4/-

10

یکشنبه 17-15

سه شنبه 17-15

دانشکده پیراپزشکی

طرح و پژوهش

172538

-/2

1

-

 

انقلاب اسلامی ایران

2612091

2/-

*( خواهران)

-(برادران )

-

-

-

-

* بدلیل تعداد کم دانشجویان در گروههای مربوط به دانشکده های دیگر اخذ شود.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-11 9:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ