منابع آزمون کارشناسی ارشد
منابع ارشد مدیریت که در کتابخانه دانشکده توانبخشی نیز موجود است:


*
منابع اصولتوانبخشی:

1 "
مبانی توانبخشی". میرخانی، مجید. انتشارات دانشگاه علومبهزیستی و توانبخشی.

2. "
مبانی نظری پرستاری توانبخشی". محمدی شاهبلاغی،فرحناز. انتشارات
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

3. "
راهنمای برنامهریزی ملی توانبخشی". هلاندر، اینار. چابک، علی. نظری،
احمد. نشردانژه.

4. "
توانبخشی گروه های خاص". کریمی درمنی، حمیدرضا. نشرگستره.
*
منابع اصول و مبانی مدیریت:

1. "
مبانی مدیریت". رابینز، استیفن. دی سنزو، دیوید. اعرابی،
محمد.انتشارات دفتر پژوهشهایفرهنگی.

۲. "سازمان و مدیریت(از تئوری تا عمل)". ایران نژاد پاریزی، مهدی. ساسان
گوهر، پرویز. انتشارات موسسه عالی بانکداری ایران.

3.
تیم سازی درقرن بیست ویک

 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-10-13 12:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ