دكتراي فيزيوتراپي ورودي 96

نيمسال اول 97-96

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

گروه

روز و ساعت

محل تشكيل كلاس

فارماكولوژي درتوان بخشي

172812

2

1

یکشنبه 15-13

سالن سه

فيزيولوژي پيشرفته اعصاب و عضلات

172801

2

1

شنبه 15-13

دوشنبه 10-8

کمیته تحقیقات

سالن شش

بيومكانيك بافتي

172815

2

1

چهارشنبه 15-13

سالن شش

کارآموزی

-

-

-

یکشنبه 13-8

سه شنبه13-8

چهار شنبه13-8

-

 

دكتراي فيزيوتراپي ورودي 94

نيمسال اول 97-96

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

گروه

روز و ساعت

محل تشكيل كلاس

امتحان جامع

260208

0

1

-

-دكتراي فيزيوتراپي ورودي 93

نيمسال اول 97-96

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

گروه

روز و ساعت

محل تشكيل كلاس

رساله 2

1728052

6

1

-

-دكتراي فيزيوتراپي ورودي 92

نيمسال اول 97-96

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

گروه

روز و ساعت

محل تشكيل كلاس

رساله 4

1728054

6

1

-

-


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-12 11:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ