كارشناسي فيزيوتراپي ورودي 96

نيمسال اول 97-96

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

گروه

روز و ساعت

محل تشكيل كلاس

زبان عمومي يك

221201

4

14

یکشنبه 17-15

سه شنبه 17-15

سالن شش

سالن شش

زبان پيش دانشگاهي

221207

3

12

یک شنبه 15-13

سه شنبه  15-13

سالن آمفی تئاتر

سالن آمفی تئاتر

روانشناسي عمومي وبيماران

172151

2

1

شنبه 17-15

سالن پنج

تشريح اندام فوقاني

172147

2

1

شنبه 10-8

سالن دو

ژنتيك

172210

1

1

چهارشنبه 17-15

سالن دو

اصول توانبخشي و فيزيوتراپي

172157

1

1

یکشنبه 12-10

سالن پنج

كينزيولوژي و بيومكانيك (كليات اندام فوقاني)

172166

2

1

دوشنبه 10-8

سالن آمفی تئاتر

فارسي عمومي

237203

3

15

سه شنبه 12-10

چهارشنبه 12-10

دانشکده پیراپزشکی

انديشه اسلامي يك (مبدا و معاد)

2612071

2

5( خواهران)

6(برادران)

شنبه 12-10

شنبه 15-13

سالن آمفی تئاتر

سالن هشت

تربيت بدني يك

649201

1

20( خواهران)

8 ( برادران)

یکشنبه 10-8

دوشنبه 15-13

سالن غدیر

مجموعه ورزشی ولایت

 

 

 

كارشناسي فيزيوتراپي ورودي 95

نيمسال اول 97-96

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

گروه

روز و ساعت

محل تشكيل كلاس

تشريح سطحي بدن

172150

2

1

دوشنبه 12-10

سه شنبه 10-8 (عملی)

سالن دو

دانشکده پزشکی

فيزيولوژي عمومي

172144

2

1

شنبه 10-8(تئوری)

دوشنبه 10-8(عملی)

سالن هشت

آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکده پزشکی

فيزيولوژي عصب و عضله

172145

3

1

دوشنبه 15-13

سه شنبه 12-10

سالن هشت

سالن هشت

تشريح اعصاب

172149

2

1

شنبه 12- 10

سالن هشت

تمرين درماني (اصول تمرين درماني) (تئوري)

172169

2

1

یکشنبه 15-13

سالن هشت

تمرين درماني (اصول تمرين درماني) (عملي)

172170

1

1 ( خواهران)

2 ( برادران)

یکشنبه 17-15

چهارشنبه 15-13

سالن تمرین درمانی

سالن تمرین درمانی

كينزيولوژي و بيومكانيك (اندام تحتاني)

172167

2

1

شنبه 15-13

سالن شش

الکتروتراپی ( عوامل حرارتی) ( تئوری)

172177

1

1

چهارشنبه 10-8

سالن دو

الکتروتراپی ( عوامل حرارتی) ( عملی)

172178

1

1( خواهران)

2 ( برادران)

چهارشنبه 15-13

یکشنبه 10-8

سالن الکتروتراپی

سالن الکتروتراپی

تفسیر موضوعی قرآن

2612111

2/-

5( خواهران)

6(برادران )

چهارشنبه 12-10

یکشنبه 12-10

سالن آمفی تئاتر

سالن دو

 

  

 

كارشناسي فيزيوتراپي ورودي 94

نيمسال اول 97-96

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

گروه

روز و ساعت

محل تشكيل كلاس

فيزيوتراپي دربيماريهاي قلبي ، عروقي و تنفسي (تئوري)

172159

1

1

یکشنبه 12-10

سالن یک

فيزيوتراپي دربيماريهاي قلبي ، عروقي و تنفسي (عملي)

172160

1

1 ( خواهران)

2 ( برادران)

دوشنبه12-10

دوشنبه12-10

سالن تمرین درمانی

سالن الکتروتراپی

تمرين درماني دربيماران فلج نيمه بدن (تئوري)

172173

1

1 ( خواهران)

2 ( برادران)

شنبه 15-13

شنبه 15-13

سالن آمفی تئاتر

سالن تمرین درمانی

تمرين درماني دربيماران فلج نيمه بدن (عملي)

172174

1

1 ( خواهران)

2( برادران)

چهارشنبه 10-8

شنبه 10-8

سالن الکتروتراپی

سالن الکتروتراپی

وسائل كمكي و اندامهاي مصنوعي (تئوري)

172181

1

1

سه شنبه 10-8

سالن یک

وسائل كمكي و اندامهاي مصنوعي (عملي)

172182

1

1 ( خواهران)

2 ( برادران)

دو شنبه 15-13

یکشنبه 10-8

سالن تمرین درمانی

سالن تمرین درمانی

فيزيوتراپي دربيماريهاي ارتوپدي يك(تئوري)

172163

1

1

دوشنبه 10-8

سالن هشت

فيزيوتراپي دربيماريهاي ارتوپدي يك(عملي)

172164

1

1 ( خواهران)

2 ( برادران)

شنبه 10-8

چهارشنبه 10-8

سالن تمرین درمانی

سالن تمرین درمانی

فيزيوتراپي دربيماريهاي مغز و اعصاب

172158

2

1

چهارشنبه 15-13

سالن هشت

فیزیوتراپی در بیماریهای جراحی

172162

2

1

یکشنبه 15-13

سالن چهار

راديولوژي

172250

2

1

سه شنبه 15-13

سالن یک

بيماريهاي روماتيسمي و پوستي

172154

2

1

چهارشنبه17-15

سالن هشت

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2612102

2

7( خواهران)

* (برادران )

شنبه 12-10

-

سالن دو

-

* در موعد حذف و اضافه همراه با گروههای مربوط به سایر دانشکده ها اخذ گردد.

 


كارشناسي فيزيوتراپي ورودي 93

نيمسال اول 97-96

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

گروه

روز و ساعت

محل تشكيل كلاس

فرهنگ و تمدن اسلام وایران

261212

2

6 ( خواهران)

5 (برادران )

یکشنبه 17-15

یکشنبه 15-13

سالن پنج

سالن پنج

زبان عمومی 2

221202

4/-

10

یکشنبه 17-15

سه شنبه 17-15

دانشکده پیراپزشکی

زبان تخصصی

221203

3

1

شنبه 15-13

دو شنبه 15-13

دانشکده پیراپزشکی

كارآموزي درعرصه بيماريهاي روماتيسمي و پوستي

172190

2

1

شنبه-چهارشنبه 12-8

-

كارآموزي درعرصه ترميمي و سوختگي

172191

2

1

شنبه-چهارشنبه 12-8

-

كارآموزي درعرصه بيماريهاي ارتوپدي يك

172192

2

1

شنبه-چهارشنبه 12-8

-

كارآموزي درعرصه بيماريهاي ارتوپدي دو

172193

2

1

شنبه-چهارشنبه 12-8

-

كارآموزي درعرصه بيماران سرپايي

172194

2

1

شنبه-چهارشنبه 12-8

-

*                     در موعد حذف و اضافه با سایر گروهها اخذ گردد.

 

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-11 9:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ