نسخه جدید     

كارشناسي كاردرماني ورودي 96

نيمسال دوم 97-96

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تئوري/ عملي

گروه

روز و ساعت

محل تشكيل كلاس

آناتومی سر و گردن و تنه

173103

2

1

دوشنبه 12-10

سالن یک

رشد کودک ( تئوری)

173132

1

1

شنبه 11:30-10:30

سالن پنج

رشد کودک (  عملی)

173133

1

1

دوشنبه12:30-11:30

سالن پنج

کینزیولوژی و بیومکانیک 1

173129

2

1

سه شنبه16-14

سالن آمفی تئاتر

روانشناسی مرضی

173107

2

1

چهارشنبه 10-8

سالن یک

مقدمه ای بر روانپزشکی کودک

173109

1

1

چهارشنبه 12-10

سالن یک

بیماریهای داخلی

173111

2

1

شنبه 10-8

سالن پنج

تئوری فعالیت

173122

1

1

چهارشنبه15-14

سالن هشت

فعالیتهای هدفمند و تجزیه و تحلیل آنها (1)(تئوری)

173123

5/.

1

یکشنبه 15-14

سالن شش

فعالیتهای هدفمند و تجزیه و  تحلیل آنها (1)(عملی)

173124

5/.

1

یکشنبه 16-15

سالن شش

دانش خانواده و جمعیت

2612085

2

8(خواهران)

9(برادران)

شنبه 16-14

شنبه 18-16

سالن هشت

سالن هشت

انديشه اسلامي دو (نبوت و امامت)

2612072

2

12( خواهران)

13( برادران)

یکشنبه 10-8

یکشنبه 12-10

سالن آمفی تئاتر

سالن آمفی تئاتر

تربيت بدني دو

649202

1

6 ( خواهران)

17 ( برادران)

سه شنبه 10-8

سه شنبه 10-8

سالن غدیر

سالن ولایت

گروه و روابط بین فردی

173154

5/0/5/0

1

دوشنبه 10-8

سالن آمفی تئاتر

 


 

كارشناسي كاردرماني ورودي 95

نيمسال دوم 97-96

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تئوري/ عملي

گروه

روز و ساعت

محل تشكيل كلاس

کاردرمانی در اختلالات روانی اجتماعی (2)

173147

2

1

یکشنبه 10-8

سالن شش

کاردرمانی در روانپزشکی کودک

173148

2

1

شنبه 10-8

سالن دو

کینزیولوژی و بیومکانیک (3)

173131

2

1

دوشنبه 12-10

سالن سه

مقدمه ای بر ارتوپدی

173110

2

1

دوشنبه 16-14

سالن آمفی تئاتر

کاردرمانی در بیماریهای جسمانی (1)(تئوری)

173141

1

1

شنبه 15-14

سالن چهار

کاردرمانی در بیماریهای جسمانی (1)(عملی)

173142

1

1

شنبه 17-15

سالن چهار

زبان عمومی دو

221202

4

16

يكشنبه 18-16

سه شنبه 18-16

دانشکده پیراپزشکی

زبان تخصصی

173116

3

1

يكشنبه 16-14

سه شنبه 16-14

سالن پنج

فعالیتهای هدفمند و تجزیه و تحلیل آنها (4)

173128

1

1

چهارشنبه 16-14

سالن شش

آئين زندگي (اخلاق كاربردي)

2612083

2

 14(خواهران)

15(برادران)

شنبه 12-10

سه شنبه 12-10

سالن دو

سالن دو

فیزیولوژی اعصاب

173101

2

1

سه شنبه10-8

سالن یک

کمکهای اولیه

173114

1

1

یکشنبه 18-16

سالن دو

مشاهدات بالینی روان (1)

173158

1

1

چهارشنبه 12-8

-

 


 

كارشناسي كاردرماني ورودي 94

نيمسال دوم 97-96

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تئوري/ عملي

گروه

روز و ساعت

محل تشكيل كلاس

کاردرمانی در بیماریهای جسمانی (3)

173144

2

1

سه شنبه 16-14

سالن شش

کاردرمانی در بیماریهای جسمانی (4)

173145

1

1

یکشنبه12-10

سالن شش

تکنیکهای حرکت درمانی

173150

3

1

شنبه 10-8

         سالن دو

ساخت انواع اسپلینت(تئوری)

173155

1

1

یکشنبه 10-8

سالن دو

ساخت انواع اسپلینت(عملی)

173156

1

1

2

دوشنبه 18-16 (خواهران)

سه شنبه 18-16 (برادران)

سالن splint  

سالن splint

آشنایی با آزمایشات پاراکلینیکی

173113

2

1

چهارشنبه 16-14

( چهارجلسه علوم آزمایشگاهی)

شنبه 15:30-13:30

سالن چهار

 

سالن دو

فعالیتهای روزمرۀ زندگی(تئوری)

173120

1

1

شنبه 11-10

سالن تمرین درمانی

فعالیتهای روزمرۀ زندگی(عملی)

173121

1

1

شنبه 13-11

سالن تمرین درمانی

توانبخشی حرفه ای و ارگونومی

173138

(1/1)

1

دوشنبه 16-14

سالن چهار

مقدمه ای بر روش تحقیق در کاردرمانی

173151

(5/0-5/0)

1

یکشنبه 16-14

سالن چهار

مشاهدات بالینی جسمانی (2)

173159

1

1

سه شنبه 12-8

-

کارآموزی در عرصۀ روان (2)

173161

4

1

دوشنبه 12-8

چهار شنبه 12-8

-

كارشناسي كاردرماني ورودي 93

نيمسال دوم 97-96

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تئوري/ عملي

گروه

روز و ساعت

محل تشكيل كلاس

کارآموزی در عرصۀ جسمانی (3)

173164

4

1

شنبه- چهارشنبه 12-8

-

کارآموزی در عرصۀ مستقل

173165

2

1

شنبه- چهارشنبه 12-8

-

زبان تخصصی

173116

3

1

يكشنبه 16-14

سه شنبه 16-14

سالن پنج

سمینار

173157

2

1

-

-

کمکهای اولیه

173114

1

1

یکشنبه 18-16

سالن دو

انقلاب اسلامی ایران*

2612091

2

 -

-

-

* بدلیل تعداد کم دانشجویان، گروه مجزا تعریف نگردیده است، لذا در موعد حذف و اضافه با سایر گروهها اخذ شود.


 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-17 12:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ