كارشناسي كاردرماني ورودي 96

نيمسال اول 97-96

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تئوري/ عملي

گروه

روز و ساعت

محل تشكيل كلاس

مبانی کاردرمانی و توانبخشی(تئوری)

173118

2

1

چهارشنبه 15-13

سالن پنج

مبانی کاردرمانی و توانبخشی(عملی)

173119

1

1

چهارشنبه12-10

سالن پنج

آناتومی اندامها*

173102

2/1

1

چهارشنبه 10-8

دوشنبه 12-10

سالن یک

سالن یک

فیزیولوژی عمومی

173100

1

1

سه شنبه  10-8

سالن دو

روانشناسی رشد

173106

2

1

شنبه 12-10

سالن یک

فارسی عمومي

237203

3

13

شنبه10-8

دو شنبه10-8

سالن چهار

سالن چهار

زبان پيش دانشگاهي

221207

3

12

یک شنبه 15-13

سه شنبه  15-13

سالن آمفی تئاتر

سالن آمفی تئاتر

زبان عمومي يك

221201

4

13

یکشنبه 17-15

سه شنبه 17-15

سالن یک

سالن یک

اندیشۀ اسلامی (1)

2612071

2

7( خواهران)

6 (برادران)

سه شنبه 12-10

شنبه  15-13

سالن دو

سالن هشت

تربيت بدني يك

649201

1

19( خواهران)

8 ( برادران)

یکشنبه 10-8

دوشنبه 15-13

سالن غدیر

مجموعه ورزشی ولایت

* بسیار مهم: امتحان درس آناتومی اندامها در دو نوبت ( بخش فوقانی و بخش تحتانی) بطور مجزا بر اساس برنامه اعلام شده در بورد و سایت دانشکده برگزار می گردد.

 

 

 

كارشناسي كاردرماني ورودي 95

            نيمسال اول 97-96       

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تئوري/ عملي

گروه

روز و ساعت

محل تشكيل كلاس

کاردرمانی در اختلالات روانی اجتماعی (1)

173146

2/-

1

شنبه 10-8

سالن پنج

آناتومی سیستم اعصاب

173104

1/1

1

شنبه 12-10

شنبه 17-15( 3-4 جلسه)

سالن چهار

سالن چهار

کینزیولوژی و بیومکانیک (2)

173130

2/-

1

دوشنبه 12-10

سالن پنج

مقدمه ای بر روانپزشکی

173108

2/-

1

شنبه 15-13

سالن دو

زبان عمومي يك

221201

4

13

یکشنبه 17-15

سه شنبه 17-15

سالن یک

سالن یک

زبان عمومی 2

221202

4/-

10

یکشنبه 17-15

سه شنبه 17-15

دانشکده پیراپزشکی

جامعه شناسی در کاردرمانی

173152

1/-

1

دوشنبه 17-16

سالن شش

فعالیتهای هدفمند و تجزیه و تحلیل آنها (2)

173125

-/1

1

دوشنبه 16-13

سالن پنج

فعالیتهای هدفمند و تجزیه و تحلیل آنها (3) (تئوری)

173126

5/./-

1

سه شنبه 9-8

سالن هشت

فعالیتهای هدفمند و تجزیه و تحلیل آنها (3) (عملي)

173127

-/5/0

1

سه شنبه 10-9

سالن هشت

کاردرمانی در عقب ماندگی ذهنی

173149

1/-

1

سه شنبه 12-11

سالن شش

بازی و تفریح در کاردرمانی

173139

1/1

1

چهارشنبه 10-8

سالن هشت

تفسیر موضوعی قرآن

2612111

2/-

5( خواهران)

6(برادران )

چهارشنبه 12-10

یکشنبه 12-10

سالن آمفی تئاتر

سالن دو

 

 
 

کارشناسي كاردرماني ورودي 94

نيمسال اول 97-96

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تئوري/ عملي

گروه

روز و ساعت

محل تشكيل كلاس

کاردرمانی در بیماریهای جسمانی (2)

173143

2

1

یکشنبه 15-13

سالن دو

کاردرمانی در بیماریهای کودکان

173140

2

1

یکشنبه 10-8

سالن چهار

نورولوژی

173112

2

1

دو شنبه 15-13

سالن یک

آناتومی سطحی

173105

1

1

شنبه 10-8

سالن یک

مشاوره در کاردرمانی

173153

1

1

چهارشنبه 15-13

سالن چهار

ارزشیابی عضلانی و اندازه گیری دامنۀ حرکتی مفاصل(تئوری)

173134

1

1 (خواهران)

 2( برادران)

سه شنبه 10-8 (خواهران)

سه شنبه10-8  (برادران)

سالن پنج

سالن شش

ارزشیابی عضلانی و اندازه گیری دامنۀ حرکتی مفاصل(عملی)

173135

1

1( خواهران)

2( برادران)

سه شنبه 11-10

سه شنبه 11-10

سالن پنج

سالن شش

وسائل کمکی و اعضای مصنوعی در کاردرمانی(تئوری)

173136

1

1

سه شنبه 12-11

سالن پنج

وسائل کمکی و اعضای مصنوعی در کاردرمانی(عملی)

173137

1

1( خواهران)

2( برادران)

یکشنبه 12-10

یکشنبه 12-10

سالن چهار

سالن تمرین درمانی

آمار

173115

1

1

شنبه 15-13

سالن سه

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2612102

2

7( خواهران)

* (برادران )

شنبه 12-10

-

سالن دو

-

کارآموزی در عرصۀ روان (1)

173160

4

1

دو شنبه 12-8

و

چهار شنبه 12-8

 

-

* در موعد حذف و اضافه همراه با گروههای مربوط به سایر دانشکده ها اخذ گردد.

 

 

کارشناسي كاردرماني ورودي 93

نيمسال اول 97-96

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تئوري/ عملي

گروه

روز و ساعت

محل تشكيل كلاس

مدیریت کاردرمانی

173117

1

1

چهارشنبه 15-13

سالن یک

کارآموزی در عرصۀ جسمانی (1)

173162

4

1

شنبه و چهار شنبه 12-8

-

کارآموزی در عرصۀ جسمانی (2)

173163

4

1

یکشنبه و سه شنبه 12-8

-

فرهنگ و تمدن اسلام وایران

261212

2

6 ( خواهران)

5 (برادران )

یکشنبه 17-15

یکشنبه 15-13

سالن پنج

سالن پنج

 

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-12 12:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ