نقشه سایت     
آدرس (Affiliation) ما در مقالات فارسی
 • گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • گروه ارتوز و پروتز، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران. (ویژه دانشجویان)


آدرس(Affiliation) ما در مقالات انگلیسی
 • Physical Therapy Department, School of Rehabilitation Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
 • Occupational Therapy Department, School of Rehabilitation Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
 • Speech Therapy Department, School of Rehabilitation Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
 • Audiology Department, School of Rehabilitation Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
 • Orthotics and Prosthetics Department, School of Rehabilitation Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
 • Rehabilitation Sciences Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
 • Student Research Committee, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-5 8:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ