نقشه سایت     
 معاون پژوهشی دانشکده علوم توانبخشی شیراز

جناب آقای دکتر سبحان سبحانی

مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیوتراپی از دانشگاه Groningen هلند

آدرس: شیراز - بلوار چمران - خیابان ابیوردی یک - دانشکده علوم توانبخشی - صندوق پستی 1733-71345
شماره تماس: 36271551-071 و 36271552-071 داخلی 214
نمابر: 36272495-071
پست الکترونیک: SobhaniS@Sums.ac.irدفتر امور پژوهشی
یکی از اهداف راهبردی مراکز دانشگاهی تعمیق و گسترش عرصه پژوهش و تلفیق تئوری و عمل و یا کاربست نظریه در عمل می باشد .در واقع بنای علم برستون پژوهش استوار گردیده و تحولات نوین در هر حوزه مدیون این سنت حسنه است .معاونت پژوهشی این واحد نیز در تمام سالها تلاش داشته تا با توجه به این امر مهم در راستای سیاست های کلان دانشگاه علوم پزشکی گام بردارد. دفتر امور پژوهشی دانشکده علوم توانبخشی زیر نظر معاونت پژوهشی این دانشکده قرار دارد. این بخش به طور گسترده فرآیند رسیدگی به طرحهای تحقیقاتی، تصویب طرحها و پایان نامه های دانشجویی در شورای پژوهشی دانشکده و ارسال طرحهای تحقیقاتی به معاونت پژوهشی دانشگاه از طریق سیستم پژوهشیار و انجام کلیه امور مربوط به دفاع دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد را به عهده دارد. این دفتر با کلیه دانشجویان ( در امر انجام پایان نامه، مشاوره در زمینه نحوه انجام آزمایشات، کار با نرم افزارها و تفسیر داده ها و معرفی دانشجویان به مراکز درمانی و موسسات مختلف جهت انجام پژوهش ) همکاری می نماید. دفتر پژوهش همچنین به عنوان رابط بین دانشکده ها و کنگره ها و سمینارهای داخل کشور نیز فعالیت می نماید.


شرح وظایف معاونت پژوهشی دانشکده علوم توانبخشی
 • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در راﺳﺘﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه
 • اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﻃﺮح در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در داﻧﺸﮑﺪه
 • ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮑﺪه ای و ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
 • ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮑﺪه و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
 • زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺗﻮﺳﻌﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ای
 • ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮑﺪه
 • ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮوﻫﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
 • ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ و اراﺋﻪ ﭘﺲ ﺧﻮراﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
 • ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاری از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه
 • ﻓﺮاﻫﻢ آوری ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺘﻔﺎده از ژورﻧﺎﻟﻬﺎ و ﮐﺘﺐ ﻣﺮﺟﻊ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺟﻬﺖ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و کارﺷﻨﺎﺳﺎن
 • ﺑﺮرﺳﯽ، ﺗﺎﯾﯿﺪ و ارﺳﺎل ﻣﺪارك درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه
 • ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارك و اﻧﺘﺨﺎب ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮﺗﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮑﺪه
 • اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه
 • ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﮐﺘﺐ و ﻧﺸﺮﯾﺎت
 • ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و دﺳﺘﯿﺎران
 • اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻮق
 • ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﮋوﻫﺶ در ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن داﻧﺸﮑﺪه
 • رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮑﺪه
 • ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرای ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه
 • اداره و ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرای ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮔﺮوﻫﻬﺎی داﻧﺸﮑﺪه
 • ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ داﻧﺸﮑﺪه
 • ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر در ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮑﺪه
 • ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
 • ﺟﻤﻊ آوری ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه
 • ﭘﺎﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮔﺮوﻫﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ
 • ﺑﺮرﺳﯽ، ﺗﺎﯾﯿﺪ و ارﺳﺎل ﻣﺪارك درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در اراﺋﻪ آن ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮑﺪه
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-30 10:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ