نقشه سایت     

گزیده آیین نامه اداری و قوانین استخدامی دانشکده علوم توانبخشی شیراز

فصل اول - تعاریف وکلیات
فصل دوم - استخدام (ورود به خدمت)
فصل سوم - جبران خدمت 
فصل چهارم - ارزیابی عملکرد
فصل پنجم - توانمند سازی کارمندان 
فصل ششم - امور رفاهی، بیمه و مرخصی ها 
فصل هفتم - تکالیف و مقررات انضباطی 
فصل هشتم - پایان خدمت و مقررات مختلف فصل اول - تعاریف و کلیات
 
ماده 1: اصطلاحاتی که در این آیین نامه به کار رفته است دارای تعاریف زیر می باشد:
1-1- دانشگاه: منظور از دانشگاه در این آئین نامه و پیوستهای آن دانشگاه علوم پزشکی شیراز و موسسات وابسته می باشد.
1-2- استخدام: عبارت است از پذیرفتن شخص حقیقی به خدمت در دانشگاه برای تصدی یکی از پستهای سازمانی دانشگاه.
1-3- مستخدم رسمی: کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از گروه های جداول حقوق موضوع ماده 21 این آیین نامه برای تصدی یکی از پستهای ثابت سازمانی دانشگاه استخدام شده باشد.
1-4- مستخدم پیمانی: کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص در دانشگاه استخدام شده باشد.
1-5- خدمت: عبارت است از اشتغال به کاری که مستخدم به موجب حکم یا قرارداد مکلف به انجام آن می گردد.
1-6- شغل: عبارت است از مجموعه وظایف و مسؤولیت های مرتبط و مستمر مشخصی که از سوی دانشگاه به عنوان کار واحد شناخته می شود و توسط یک نفر انجام می شود.
1-7- پست ثابت سازمانی: محلی است در تشکیلات و ساختار دانشگاه که به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم اعم از اینکه دارای متصدی یا بدون متصدی باشد،در نظر گرفته می شود.
1-8- پست موقت سازمانی: پستهایی که جنبه استمرار ندارند به عنوان پست موقت شناخته می شوند و استخدام افراد به طور رسمی برای تصدی این پست ها ممنوع است.
1-9- کارمندان: به کارکنان غیر هیأت علمی اطلاق می شود که به موجب حکم صادره و یا قرارداد منعقده به صورت رسمی و یا پیمانی در دانشگاه خدمت می نمایند و به لحاظ ارتباط اختصار کارمند نامیده می شوند.
1-10- حکم: عبارت است از دستور کتبی مقامات صلاحیت دار دانشگاه به کارمندان در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط. 
1-11- قرارداد: عبارت است از توافقنامه کتبی که به امضاء داوطلب استخدام و دانشگاه می رسد و کارمند به موجب آن در ازاء دریافت حقوق یا حق الزحمه برای مدت مندرج در قرارداد، کاری را انجام می دهد.
1-12- حقوق یا دستمزد: عبارت است از مبلغی که بر اساس سطح شغل، اهمیت وظایف، تحصیلات و سابقه خدمت در ازاء انجام کار در چارچوب ضوابط مقرر در فصل چهارم این آیین نامه به کارمند تعلق می گیرد.
1-13- فوق العاده و مزایا: عبارت است از وجوهی که به موجب مفاد این آیین نامه به طور مستمر و یا غیر مستمر علاوه بر حقوق به کارمند پرداخت می گردد، از قبیل فوق العاده مأموریت،  فوق العاده شغل، فوق العاده بدی آب و هوا، فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی، فوق العاده محل خدمت، فوق العاده سختی کار، فوق العاده نوبت کاری، فوق العاده معاضدت حقوقی و فوق العاده اضافه کاری و......
1-14- انتصاب: عبارت است از گماردن کارمند به یکی از پستهای سازمانی بر اساس شرایط احراز شغل  
1-15- طبقه شغلی: عبارت است از یک یا چند پست که از نظر وظایف، مسؤولیتها و دشواری کار با یکدیگر مشابه باشند به نحوی که:
الف- به همه آنها بتوان عنوان واحدی داد.
ب- شرایط احراز و تصدی همه آنها از نظر معلومات،مهارت،تحصیلات و تجربه یکسان باشد.
ج- هنگام استخدام و انتخاب کارمند برای تصدی همه آنها بتوان یک نوع تست یا آزمون به کار برد.
د- از لحاظ ارزش بتوان برای همه آنها حقوق یکسان در نظر گرفت و همه آنها را به گروه حقوقی واحدی تخصیص داد.
1-16- رشته شغلی: عبارت است از یک یا چند طبقه شغلی که از لحاظ نوع کار یکسان و مشابه محسوب می شوند، اما از نظر ارزش و اهمیت و صعوبت انجام کار دارای سطوح و مراتب مختلف می باشند. 
1-17- رسته: مجموعه رشته های مشاغلی است که از لحاظ فعالیت و نوع کار و حرفه وابستگی نزدیک دارند مانند رسته آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و امور اجتماعی.
1-18- گروه: مشخص کننده سطوح مختلف طبقات شغلی است که حداقل و حداکثر حقوق طبقات شغلی مربوط را تعیین می نماید.
1-19- طبقه بندی مشاغل: اصطلاحی است که برای یک نظام متحد الشکل در زمینه طبقه بندی پستهای سازمانی در دانشگاه به کار می رود و شامل مشخصات طبقات شغلی و همچنین مقررات و دستور العمل ها و آیین نامه اجرایی مربوط به آن می باشد.
1-20- ارزشیابی مشاغل: عبارت است از سنجش درجه اهمیت و ارزش یک طبقه شغلی در مقام مقایسه با طبقات شغلی دیگر به منظور تعیین موقعیت نسبی طبقات شغلی در طرح طبقه بندی مشاغل  و همچنین تخصیص آنها به گروههای جدول حقوق.
1-21- شغل جدید: عبارت است از شغلی که به فهرست طبقات شغلی مصوب افزوده می شود.
شغل جدید ممکن است از ادغام دو یا چند طبقه شغلی موجود و یا بر اثر ایجاد پستهای سازمانی جدید ایجاد شود که وظایف و مسؤولیتهای آنها منطبق با شرح طبقات مصوب نیست و در نتیجه تخصیص آنها ایجاد شغل جدید را ایجاب می کند، به وجود آید.
1-22- حذف شغل: عبارت است از حذف یکی از طبقات شغلی مصوب به دلیل حذف یا از بین رفتن وظایف و پستهای طبقه مزبور.
1-23- ارتقاء گروه: عبارت است  از انتصاب کارمند و گماردن وی به پست یا شغل مستمری که طبقه شغلی آن در گروه بالاتر به دلیل کسب تجربه و یا اخذ مدرک مقطع تحصیلی جدید و یا به صورت تشویقی قرار دارد.
1-24- تنزل گروه: عبارت است از تغییر شغل کارمند و گماردن وی به شغلی که در گروه پایین تر قرار دارد.
1-25- شرح طبقه شغلی: عبارت است از شرح مکتوب و مدونی که حاوی مشخصات اصلی و اساسی شغل می باشد. هر شرح طبقه شغلی حاوی عنوان طبقه، شماره تشخیص، تاریخ تصویب، تعریف، نمونه وظایف و مسؤولیتها و شرایط احراز شغل می باشد.
1-26- شغل تخصصی: شغلی است که تصدی آن به اعتبار ماهیت وظایف و هدفهای دانشگاه ماهیتاً مستلزم انجام مطالعات و بررسی های مستمر علمی و تخصصی است و علاوه بر داشتن تحصیلات لیسانس و بالاتر در یک رشته تخصصی مستلزم داشتن تجارب ممتد و کسب مهارت کامل در آن رشته می باشد. 
1-27- شرح وظایف پست سازمانی: عبارت است از شرح مدونی که وظایف و مسؤولیتها و اختیارات شاغل را روشن می سازد و رابطه سازمانی کارمند را با سرپرست و کارمندان تحت نظارت وی مشخص می نماید.
1-28- انتقال: عبارت است از تغییر محل خدمت از دانشگاه یا مؤسسات تابعه به وزارتخانه ها، سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، مؤسسات و سازمانها یا شرکت های دولتی و بالعکس با رعایت مقررات و موافقت دانشگاه و سازمان ذیربط.
1-29- مأموریت: عبارت است از:
الف- محول نمودن شغل یا وظیفه ای موقت با حفظ پست سازمانی برای مدت معین که ممکن است خارج از محل جغرافیایی خدمت باشد.
ب- اعزام کارمند به طور موقت به سایر سازمانهای دولتی.
ج- اعزام کارمند برای گذراندن دوره آموزشی یا کار آموزی در داخل یا خارج از کشور.
1-30- استعفاء: عبارت است از قطع رابطه استخدامی با دانشگاه بنا به درخواست کارمند و موافقت دانشگاه.
1-31- بازنشستگی: عبارت است از خاتمه خدمت در دانشگاه که به موجب حکم رسمی و با توجه به مقررات صندوق بازنشستگی مربوطه صورت می گیرد.
1-32- از کارافتادگی: وضعیت کارمندانی است که به موجب مقررات سازمان بازنشستگی یا سازمان تأمین اجتماعی قادر به انجام کار نبوده و از مستمری از کار افتادگی استفاده می نمایند.
1-33- تعلیق: عبارت است از بر کناری کارمند برای مدت معین، برابر مقررات مربوطه. 
1-34- شرایط احراز: عبارت است از حداقل خصوصیات و توانایی های لازم اعم از تحصیلات، مهار تها،تجربه و دوره های آموزشی مورد نیاز که برای انجام وظایف و قبول مسئولیت های یک شغل لازم است.
1-35- دوره آموزشی: محتوی آموزش مشخص و معینی که به منظور ایجاد مهارت، افزایش دانش و تغییرنگرش در مدت معلوم به فراگیران انتقال داده می شود.
1-36- تشکیلات تفصیلی: به مجموعه پستهای سازمانی متشکل از تعداد، نوع و سطح پستهای سازمانی دانشگاه و واحدهای تابعه اطلاق می گردد.
1-37- بانک پستی: مجموعه ای از پستهای بلاتصدی ذخیره شده است که برای تامین پستهای مورد نیاز واحدهای جدید یا توسعه یافته دانشگاه بکار می رودفصل دوم - استخدام (ورود به خدمت)

ماده 2: استخدام در دانشگاه براساس نیاز سازمانی و پیشنهاد و موافقت بالاترین مقام دانشگاه، پس از اخذ مجوز از هیأت امنا، در چارچوب سهمیه های استخدامی ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از طریق آزمون کتبی و  مصاحبه و با توجه به اصل شایستگی انجام می شود.

ماده 3: داوطلبان استخدام باید حائز شرایط زیر باشند:
3-1- متدین بودن به دین مبین اسلام  و  یا یکی از ادیان پذیرفته شده دراصل سیزده قانون اساسی
3-2- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 
3-3- عدم عضویت در گروهک های الحادی و ضد انقلاب.
3-4- داشتن حداقل 18 سال تمام و حد اکثر 35 سال سن؛ برای مشاغل تخصصی مورد نیاز دانشگاه حداکثر سن به تشخیص هیات اجرایی این آئین نامه (موضوع ماده 4) پس از تایید رئیس دانشگاه  تا 40 سال قابل افزایش است و در موارد ویژه رئیس دانشگاه می تواند مجوز جذب افراد بالای 40 سال را به صورت موردی از هیأت امنا درخواست نماید.
3-5- داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس (کارشناسی) و برای مشاغل تخصصی شامل گروه های............ فوق دیپلم (کاردانی).
3-6- نداشتن سوءپیشینه مؤثر کیفری.
3-7- عدم محکومیت به فساد عقیده و معتاد نبودن به استعمال افیون.
3-8- تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی برای انجام کاری که استخدام می شوند.
3-9- انجام خدمت زیر پرچم یا معافیت دائم قانونی در صورت مشمول بودن.
3-10- دارا بودن شرایط احرازشغل(تحصیل، تجربه و سایر شرایط مورد نیاز ).
3-11- موفقیت در مراحل پذیرش (آزمون، مصاحبه، گزینش، کار آموزی، دوره آزمایشی، و...).

ماده 4:حدود اختیارات و نحوه انجام وظیفه و ترکیب هیأت اجرائی آئین نامه اداری و استخدامی کارکنان به موجب دستورالعملی که به تصویب هیأت امناء دانشگاه خواهد رسید تعیین می گردد.

ماده 5: استخدام در دانشـگاه به دو صـورت انجام می پذیرد:
الف- استخدام ثابت یا رسمی (تمام وقت و با حکم مقام ذیصلاح)
ب- استخدام موقت یا پیمانی (تمام وقت به مدت محدود با عقد قرارداد).
تبصره: درمورد استخدام پیمانی شرط حداکثر سن برای شروع همکاری وجود نداشته و حداکثر سن برای ادامه همکاری 65 سال تمام می باشد.

ماده 6: مفاد آگهی استخدام دردانشگاه توسط هیئت رئیسه دانشگاه تصویب و به اجرا گذاشته می شود.

ماده 7: کسانی که در آزمون استخدام رسمی پذیرفته شده اند یک دوره آزمایشی را طی خواهند کرد و در طی دوره مذکور در حکم کارمند رسمی می باشند. حقوق و مزایا و هزینه های کارمند آزمایشی طبق مقررات مربوط به کارمندان رسمی تعیین و پرداخت می گردد.

ماده 8: دانشگاه در طول دوره آزمایشی رفتارهای شغلی و عملکرد کارمندان را مورد ارزیابی قرار می دهد و چنانچه در طول دوره آزمایشی و یا در خاتمه آن کارآیی و شایستگی فرد مورد تأیید قرار نگیرد، به خدمت وی خاتمه داده خواهد شد و دانشگاه به استثنای پرداخت حقوق دوره آزمایشی و وجوه مرخصی متعلقه هیچگونه تعهدی نسبت به وی نخواهد داشت. چنانچه کارمند رابطه شغلی را قطع نماید، فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.
تبصره: حقوق دوره آزمایشی مطابق ضوابط مقرر در این آیین نامه  تعیین  و  پرداخت می شود و این مدت از هر لحاظ جزو سابقه خدمت محسوب می گردد.

ماده 9: دانشگاه می تواند برای انجام پروژه های تخصصی خود از خدمات افراد برای کار مشخص در مدت معین و محدود با تنظیم قرارداد و بدون ایجاد تعهد استخدامی استفاده نماید، این گونه افراد تابع مفاد مندرج در قرارداد منعقده خواهند بود و در پایان مدت قرارداد، دانشگاه هیچگونه تعهدی جز آنچه در قرارداد قید گردیده است نخواهد داشت.

ماده 10: اعاده به خدمت کارمندان مستعفی فقط برای یکبار به شرط داشتن مجوز استخدام و نیاز سازمـانی، و عدم تجاوز سن آنان از 40 سال به پیشنهاد هیات اجرایی آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان  و تأیید و موافقت بالاترین مقام دانشگاه بلا مانع می باشد.

ماده 11: دانشگاه می تواند در موارد خاص بر اساس دستورالعملی که توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع تهیه و به تصویب هیات امناء می رسد نسبت به تبدیل وضعیت کارمندان از استخدام پیمانی به رسمی اقدام نماید.
دانشگاه مکلف است 2% ظرفیت مجوزهای استخدامی خود را از بین مشمولین آئین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه موضوع تصویب نامه شماره 17814 ت 30987 ه مورخ 1383/12/07 هیئت وزیران پس از احراز شرایط عمومی گزینش استخدام نماید.فصل سوم - جبران خدمت

ماده 12: نظام جبران خدمت کارمندان دولت به کارکنان دانشگاه تسری می یابد. دستورالعمل نحوه اجرایی قانون مزبور در دانشگاه و طرح طبقه بندی مشاغل کارمندان توسط دانشگاه تهیه و به تصویب هیات امناء می رسد.فصل چهارم - ارزیابی عملکرد

ماده 13: دانشگاه مکلف است برنامه های سنجش و ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف و کارمندان را به مورد اجرا گذاشته و گزارش آن را به صورت دوره ای به هیئت امناء ارائه نماید. دستورالعمل فرآیند اجرایی کار، شاخص های ارزیابی عملکرد واحدها، معیارهای شایستگی و مصادیق هر کدام از آنها ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به تصویب هیئت امناء خواهد رسید.فصل پنجم - توانمند سازی کارمندان

ماده 14: دانشگاه موظف است به منظور ارتقاء سطح کارآئی و اثر بخشی واحدهای تحت پوشش، نظام آموزش کارمندان خود را بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیئت امناء می رسد به گونه ای طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش کارمندان با شغل مورد نظر، انگیز ههای لازم را جهت مشارکت مستمر آنان در فرآیند آموزش تأمین نماید. بطوری که رابطه ای بین ارتقاء کارمندان و آموزش برقرار گردد.

ماده 15: دانشگاه می بایست نیازهای آموزشی کارمندان خود را براساس نیازسنجی شغل و شاغل تدوین و به منظور ارتقاء سطح دانش و تخصص (مهارت) اعزام کارمندان را به دوره های آموزشی مورد نیاز در داخل یا خارج از کشور پیش بینی و شرایط لازم را فراهم نمایند.
تبصره: کارمندان دانشگاه موظفند همواره نسبت به توانمندسازی و افزایش مهارت و توانائی های شغلی خود براساس دستورالعملهای مربوطه اقدام نمایند.فصل ششم - امور رفاهی، بیمه و مرخصی ها

ماده 16: مرخصی استحقاقی سالیانه کارمندان به ازاء هر سال خدمت 30 روز کاری با استفاده از حقوق، فوق العاده ها و مزایا می باشد که در صورت عدم استفاده کارمند قابل ذخیره خواهد بود. 
تبصره: در صورتی که مدت خدمت کارمند کمتر از یکسال باشد به تناسب ماههای خدمت از مرخصی استحقاقی استفاده خواهد کرد.

ماده 17: حفظ شغل کارمندی که در حال استفاده از مرخصی استحقاقی است الزامی می باشد و در این مدت وظایف او به کارمندان دیگر محول می گردد.

ماده 18: تمدید مرخصی کارمندی که در حال استفاده از مرخصی است در صورت داشتن استحقاق مرخصی با موافقت مسؤول مربوطه بلامانع می باشد.

ماده 19: چنانچه موافقت با تمدید مرخصی کتباً به درخواست کننده ابلاغ نگردد، کارمند موظف است در پایان مرخصی در محل خدمت حضور یابد و در صورت عدم مراجعه و عدم اثبات عذر موجه، برابر مقررات و ضوابط مربوط با وی رفتار خواهد شد.

ماده 20: کارمندان دانشگاه برای استفاده از مرخصی استحقاقی می باید تقاضای کتبی خود را ارائه نمایند و پس از صدور حکم مرخصی مجاز به استفاده از آن می باشند.
تبصره: حداکثر مدت استفاده از مرخصی استحقاقی در صورت داشتن ذخیره مرخصی 4 ماه در سال خواهد بود.

ماده 21: در صورتی که رئیس اداره با تمدید مرخصی استحقاقی کارمند موافقت نداشته باشد کارمند مکلف است در پایان مدت مرخصی در محل کار خود حاضر شود.

ماده 22: در صورتی که رابطه استخدامی کارمند با دانشگاه به هر دلیل قطع گردد، حقوق و مزایای مدت مرخصی استحقاقی ذخیره شده به وی و در صورت فوت، به مأخذ آخرین حقوق و مزایای دریافتی کارمند به ورّاث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

ماده 23:  هر یک از کارمندان می توانند در صورت ضرورت و در مواقع اضطرار به منظور انجام امور شخصی با اجازه و موافقت مسؤول مافوق از مرخصی ساعتی در خلال ساعات اداری استفاده نمایند. این مدت جزء مرخصی استحقاقی سالانه منظور خواهد شد.
تبصره: حداکثر میزان مرخصی ساعتی کارمند در طول روز حداکثر 4 ساعت و در طی ماه حداکثر 8 ساعت می باشد و در طول سال نباید از معادل 12 روز تقویمی تجاوز نماید.

ماده 24: دانشگاه می تواند حسب درخواست کارمندانی که مرخصی استحقاقی ذخیره شده دارند با تأیید رئیس دانشگاه یا مقام مجاز از طرف وی در پایان هر سال مرخصی ذخیره شده آنان را بازخرید نماید. (درصورت درج در لایحه خدمات کشوری مورد تایید می باشد)

ماده 25: کارمندان دانشگاه درموارد ذیل حق برخورداری از سه روز کاری  مرخصی با استفاده از حقوق و مزایا علاوه بر مرخصی استحقاقی سالانه  را دارند: 
الف- ازدواج دائم.
ب- فوت بستگان درجه یک (همسر، فرزندان، پدر و مادر).

ماده 26: کارمندان دانشگاه در صورت ابتلا به بیماری هایی که مانع از انجام خدمت آنان باشد از مرخصی استعلاجی استفاده خواهند نمود. این مدت از حداکثر "12" روز متوالی یا متناوب در سال (هر نوبت سه روز) تجاوز نخواهد کرد. در خصوص مازاد بر مدت مذکور با نظر کمیسیون پزشکی دانشگاه و مطابق مقررات و ضوابط قانونی رفتار می گردد.

ماده 27: حقوق و مزایای کارمندان در مدت مرخصی استعلاجی مطابق مقررات و ضوابط قانونی    

ماده 28: کارمندان زن می توانند از مرخصی بارداری و زایمـان طبق مقررات عمومی استفاده نماید.

ماده 29: چنانچه ایام استراحت و درمان هر یک از کارمندان براثر بیماری به تشخیص و گواهی مرجع پزشکی دانشگاه ادامه یابد و مستلزم پرداخت حقوق کامـل به آنان نباشـد دانشگاه می تواند به کارمندان مشمول صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی تا سقف حقوق و مزایای کامل به مدت دو ماه در سال پرداخت نماید.
تبصره: افزایش مدت مقرر در این ماده در صورت ادامه بیماری با ارائه گواهی مرجع پزشکی دانشگاه و تأیید و  موافقت رئیس دانشگاه  و یا مقام مجاز از طرف وی حداکثر تا چهار ماه در سال بلامانع می باشد.

ماده 30: کارمندان دانشگاه در صورت نداشتن مرخصی استحقاقی ذخیره شده با تأیید و موافقت رئیس دانشگاه یا مقام مجاز از طرف وی می توانند از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.
تبصره 1: میزان استفاده از مرخصی بدون حقوق سه ماه در سال و در طول مدت خدمت 3 سال تمام خواهد بود و با تشخیص رئیس دانشگاه یا مقام مجاز از طرف ایشان استفاده بیش از 3 ماه نیز با رعایت سقف مدت یاد شده میسر خواهد بود.
تبصره 2: مدت مرخصی بدون حقوق جزو سابقه خدمت محسوب نمی گردد مگر اینکه برای ادامه تحصیل و مشروط به پرداخت کسورات بازنشستگی باشد.

ماده 31: کارمندان دانشگاه و عائله تحت تکفل آنان از لحاظ تأمین شروط بهداشت و درمان مشمول مقررات سازمان بیمه خدمات درمانی و یا سازمان تأمین اجتماعی حسب مورد می باشند.

ماده 32: در اجرای بندهای 1 و 2 از اصل 21 قانون اساسی، بانوان کارمند رسمی و پیمانی می توانند در صورت موافقت رئیس دانشگاه و یا مقام مجاز از طرف وی از خدمت نیمه وقت مطابق با دستور استفاده نمایند.
تبصره: بانوان کارمند پیمانی صرفاً در مدت قرارداد مجاز به استفاده از خدمت نیمه وقت خواهند بود.


فصل هفتم - تکالیف و مقررات انضباطی

ماده 33: کارمندان موظفند دستورات مقامات مافوق خود را در حدود قوانین و مقررات رعایت نمایند.
تبصره: چنانچه کارمند امر مقام مافوق را خلاف قانون و مقررات تشخیص دهد مکلف است کتباً مغایرت دستور را با قوانین به مقام ما فوق اطلاع دهد و در صورتیکه مقام مافوق اجرای دستور را مجدداً به صورت کتبی تأیید نمود موظف به انجام آن خواهد بود.

ماده 34: کارمندان دانشگاه مکلفند در ساعات کار تعیین شده در محل خدمت خود حضور یابند و وظایف محوله را انجام دهند.

ماده 35: ساعت کار کارمنـدان دانشگاه 40 ساعت در هفتــه می باشد.
تبصره: شروع و خاتمه کار واحدهای مختلف دانشگاه در  هر محل و در هر فصل از سوی رئیس دانشگاه یا مقام مجاز از طرف وی تعیین و ابلاغ می گردد و کارمندان مکلف به رعایت آن می باشند.

ماده 36: خودداری از اقدامی که مقررات اداری دانشگاه انجام آن را مقرر کرده باشد و یا مبادرت به اقدامی که مقررات اداری انجام آن را منع کرده باشد تخلف محسوب می شود و با متخلف مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری رفتار خواهد شد.

ماده 37: کارمندان دانشگاه موظف به حفظ و نگهداری اموال، اسناد و مدارک دانشگاه که در اختیار آنان قرار داده شده است، می باشند و در صورت وارد نمودن ضرر و زیان، و یا افشای اسناد، خسارت مربوطه برابر مقررات از آنان اخذ می شود. در صورت بروز اختلاف در این گونه موارد رأی مرجع ذیصلاح قانونی ملاک و مورد اتباع طرفین خواهد بود.فصل هشتم - پایان خدمت و مقررات مختلف

ماده 38: ایثارگران و جانبازان انقلاب اسلامی از حیث استخدام و مزایای متعلقه تابع قوانین و مقررات خاص موجود با رعایت سهمیه های استخدامی و امتیازات پیش بینی شده خواهند بود.

ماده 39: کارمندان دانشگاه از لحاظ بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت مشمول مقررات صندوق بازنشستگی مر بوطه بوده و کسور مقرر اعم از سهم کارمند و دانشگاه همه ماهه در وجه صندوق ذیربط واریز می گردد.
تبصره: میزان حقوق بازنشستگی، از کار افتادگی و وظیفه ورّاث تابع مقررات و ضوابط سازمان بازنشستگی مربوطه می باشد.

ماده 40: به کارمندان رسمی در صورت رضایت از خدمات آنان به هنگام بازنشستگی، به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین دریافتی بابت حقوق و فوق العاده شغل و سایر فوق العاده های مستمر به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می شود. خدمت مازاد بر سی سال در پرداخت پاداش قابل احتساب نخواهد بود.
تبصره 1: در صورتی که سابقه خدمت کارمند از سی سال کمتر باشد، پاداش پایان خدمت به نسبت سالهای خدمت محاسبه و پرداخت می شود، در این محاسبه کسر سال معادل یکسال منظور می گردد.
تبصره 2: در صورت فوت کارمند، پاداش موضوع این ماده به ورّاث قانونی کارمند تعلق می گیرد.

ماده 41: به ازای هر بار محکومیت اداری در ده سال آخر خدمت، یک ماه از پاداش پایان خدمت کارمند کسر می شود.

ماده 42: در موارد زیر به کارمندان موضوع این ماده یا ورثه بلافصل آنان معادل بیست برابر حداقل حقوق مبنای هر سال که از طرف هیأت وزیران ابلاغ می گردد به عنوان کمک هزینه پرداخت خواهد شد:
الف- کمک هزینه ازدواج، در مورد ازدواج دائم کارمند شاغل یا فرزندان وی فقط یکبار حسب مورد.
ب- کمک هزینه فوت، در مورد فوت کارمند شاغل، بازنشسته و یا افراد تحت تکفل وی.

ماده 43: کارمندان رسمی دانشگاه می توانند در صورت نداشتن تعهد خدمت در دانشگاه استعفای خود را دو ماه قبل از قطع رابطه به صورت کتبی اعلام نمایند و چنانچه بدون کسب موافقت دانشگاه در مدت مقرر در محل کار حاضر نشوند، عمل ایشان ترک خدمت محسوب و با آنان برابر مقررات انضباطی رفتار خواهد شد.

ماده 44: در هیچ مورد درخواست استعفا رافع تعهدات کارمندان در قبال وظایف آنان نمی باشد و کارمندان پس از استعفا موظفند تا زمان پذیرش استعفا از سوی دانشگاه در محل کار خود حضور یافته و انجام وظیفه نمایند و در صورتی که کارمند پس از تسلیم استعفا انصراف خود را کتباً پیش از صدور حکم به دانشگاه اعلام نماید، استعفای وی منتفی تلقی می شود.

ماده 45: کارمندانی که دارای تعهد خدمت در دانشگاه می باشند، در صورت اعلام استعفا و قبول استعفای آنان از سوی دانشگاه، باید زیان ناشی از عدم ایفای تعهد خود را با تشخیص رئیس دانشگاه یا مقام مجاز از طرف وی جبران نمایند.

ماده 46: دانشگاه می تواند در صورت ارائه تقاضا و ارائه دلایل قابل پذیرش از سوی کارمند، به ازای هرسال خدمت در دانشگاه تا 2 ماه حقوق و مزایا به متقاضی پرداخت و او را بازخرید خدمت نماید.

ماده 47: در مواردی که در این آئین نامه برای آنها تعیین تکلیف نگردیده است و با به نحوی مسکوت مانده  است تا زمان تصویب از سوی هیأت امناء کماکان تابع قوانین و مقررات عمومی کشور خواهد بود.
 


گردآوری: گلچهره محمدی
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-29 1:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ