نسخه جدید     

پيام رياست

 

بازديدكننده گرامي :

           ورود شمارا به سايت دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي شيرازگرامـــــي مي دارم و ازاينكه لحظات و دقايقي ازوقت گرانبهاي خود را براي مراجعه به اين سايت اختصاص داده ايد سپاسگزارم. اميدوارم تلاش عده اي ازهمكاران من درتدارك اين سايت بتواند رضايت خاطرشما را فراهم آورد.

امروزه توانبخشي مفهوم بسيارعام و گسترده تري ازآنچه در دهه هاي قبل براي آن متصوربود يافته است. توجه به ابعاد انسان شناختي ، روانشناختي و اجتماعي – ارتباطي و توام نمودن عوامل وسازوكارهاي مرتبط به آن با تجربه هاي باليني مسيردرمان را بسوي كل نگري ، توجه به ابعاد فرهنگي و معنوي سلامت و ارتباط درمانگر- بيمار سوق داده است. دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي شيرازنيزكه درمدت نزديك به 30 سال فعاليت خود توانسته است با تربيت نزديك به هزاردانش آموخته دررشته فيزيوتراپي دردومقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد نقش بسزايي درارتقاء سطح سلامت و پاسخگويي به نيازهاي بهداشتي – درماني هموطنان دراقصي نقاط ميهن اسلامي بردارد، اكنون براي فراهم نمودن امكان تعامل بين رشته اي افتخاردارد كه توانسته است با تاسيس دو رشته كاردرماني و گفتاردرماني درمقطع كارشناس و دورشته فيزيوتراپي ورزشي و ارگونومي( بشكل مشترك با دانشكده بهداشت و تغذيه ) درمقطع كاشناسي ارشد و رشته فيزيوتراپي درمقطع Ph.D ظرف سالهاي اخير، گامهاي عملي تري براي اين ارتقاء جايگاه بردارد. اگرمعتقديم كه درمان وتوانبخشي همه جانبه بيمار يا معلول بيش از هرچيزدريك بسترفرهنگي- ارتباطي مناسب شكل مي گيرد و علم و هنردرمانگر براي موثربودن راهي بجزتوجه به همه ابعاد روحي – رواني ، جسمي – ذهني، فرهنگي – اجتماعي و اقتصادي نمي يابد ، بايد زمينه تعامل بين حرفه اي و كارگروهي بشكل سازمان يافته تر و علمي تري فراهم آيد.

يكي از اهداف راهبردي دانشكده علوم توانبخشي در دوره جديد فعاليت خود بسترسازي تعامل ميـــان رشته اي و بين رشته اي درزمينه علوم توانبخشي بطوراخص و درزمينه هاي علوم پزشكي بطور اعم  و ايفاي نقش موثرتر درزمينه توانبخشي مبتني برجامعه است. اميداست ازطريق ارائه آموزش هاي به روز و انجام پژوهش هاي مرتبط با نيازهاي جامعه بتوان قدم درراهي گذاشت كه مقصد آن كسب رضايت خالق متعال ازطريق خدمت به نيازمندان خدمات توانبخشي درجامعه و اعتلاي علمي – اخلاقي و فرهنگي جامعـــــه اسلامي مان است.

جا دارد ازتلاش بي وقفه و همراهي همكاران خود، ازاساتيد محترم دانشگاه و كاركنان گرامي دانشكده كه بسترمناسب را براي رشد توانايي ها و فعاليتهاي فرزندان اين مرزوبوم فراهم نموده اند نيزسپاسگزاري نمايم. همچنين لازم مي دانم ازاساتيد پيشكسوت و مسئولان سابق دانشكده توانبخشي و دانشگاه كه پايه گذاران و فراهم آورندگان زمينه رشد و تعالي اين دانشكده درسالهاي اخير بوده اند نيزبسيارتشكروقدرداني نمايم.

اكنون كه مشغول بازديد ازسايت دانشكده علوم توانبخشي مي باشيد ، سپاسگزار خواهم شد هرگونه پيشنهاد اصلاحي و نظرات ارزشمند خود را به ما منعكس نمائيد تا بمنظور پربارتركردن آن و رفع نقايص احتمالي مدنظرقرارگيرد.

 

رئيس دانشكده

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-7 18:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ