درخواست رزرو مرکز کامپیوتر دانشکده جهت برگزاری کلاس و کارگاه

چنانچه خواستار برگزاری کلاس و کارگاه آموزشی، در مرکز کامپیوتر دانشکده هستید، جهت جلوگیری از تداخل ساعات کلاس و استفاده ی دانشجویان از مرکز، ابتدا برای رزرو مرکز اقدام نمایید. جهت تعیین وقت و رزرو مرکز فرم رزرو را از سایت دانلود کرده و پس از تکمیل آنرا به واحد فناوری اطلاعات دانشکده تحویل دهید. درصورت بسته بودن دفتر فناوری دانشکده، با اداره عمومی دانشکده، سرکار خانم موسوی ، هماهنگ نموده و فرم را به ایشان تحویل دهید.

دریافت فرم رزرو مرکز کامپیوتر 
Page Last Update   :  1390-2-10 10:50        Top of page Print version