همکاران محترم خواهشمند است جهت رفع هر گونه مشکل تاسیساتی فرم مربوطه را دریافت نموده و پس از تکمیل به مسئول تاسیسات جناب آقای نداف تحویل نمایید تا در اسرع وقت جهت حل مشکل اقدام صورت پذیرد.


فرم درخواست حل مشکلات تاسیساتی دانشکده

فرم درخواست تعمیر تجهیزات پزشکیشماره داخلی تاسیسات دانشکده: 260
مسئول تاسیسات: آقای مهدی نداف فرد

Page Last Update   :  1393-5-5 12:33        Top of page Print version