آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت واگذاری زیراکس دانشکده علوم توانبخشی شیراز:

دانشکده علوم توانبخشی شیراز، در نظر دارد مکان زیراکس خود رااز طریق مزایده به افراد یا شرکت های ذیصلاح واگذار نماید.لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید از تاریخ 15/8/1392 تا 5 روز کاری پس از آن، جهت دریافت شرایط استعلام مزایده و ارائه قیمت پیشنهادی به دانشکده علوم توانبخشی شیراز واقع در بلوار چمران، خیابان ابیوردی یک مراجعه نمایند.
مدیریت دانشکده علوم توانبخشی شیراز  
  
  
  
Page Last Update   :  1393-5-5 12:33        Top of page Print version