نسخه جدید     
 راهنماهای استفاده از سیستم پژوهشیار
1راهنمای محیط مجری 1
2
  راهنمای محیط مجری 2
3
راهنمای محیط مجری 3
4راهنمای محیط مجری 4
5راهنمای محیط مجری 5
6
راهنمای محیط  مجری 6
7
ارسال گزارش پیشرفت 1
8ارسال گزارش پیشرفت 2 
9تنظیم صورتجلسه 
10راهنمای محیط معاون پژوهشی گروه 1 
11راهنمای محیط معاون پژوهشی گروه 2 
12راهنمای محیط داوری 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1388-2-12 8:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ