مقررات دفاع از پايان نامه دانشجويان كارشناسی ارشد دانشکده علوم توانبخشی

 
1- تایید نهایی پایان نامه توسط اساتید راهنما و مشاور
2- تحویل مدارک به تحصیلات تکمیلی دانشکده { یک نسخه پایان نامه به همراه چکیده طرح, یک نسخه مقاله به انگلیسی,submission مقاله, فرم شماره 1 و 2 (درخواست دفاع از پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی), فرضیات و روش اجرای طرح (به طور جداگانه) }
· دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 89 به بعدباید مقاله پذیرش شده داشته باشند درغیر اینصورت نمره پایان نامه از 19 کسر خواهد شد.
 
· دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد درصورتی میتوانند دانشنامه خود را دریافت نمایند که مقاله ارسال شده آنان پذیرش یاچاپ شده باشد.
 
3- تعیین داور روز دفاع توسط تحصیلات تکمیلی دانشکده
 
4- تحویل نامه و مدارک از تحصیلات تکمیلی به دانشجو و ارسال به داور دفاع از پایان نامه توسط دانشجو
 
5- ارسال نامه قابل دفاع بودن پایان نامه توسط داور به تحصیلات تکمیلی دانشکده
 
6- هماهنگی دانشجو با داور طرح جهت تعیین روز دفاع،هماهنگی با آموزش دانشکده به منظور در اختیار گذاشتن مکانی جهت دفاع از پایان نامه
 
· هماهنگی تاریخ جلسه دفاع با معاونت پژوهشی دانشکده و اساتید راهنما و مشاور نیز الزامی می باشد.
 
· حضور دانشجوی نویسنده پایان نامه، اساتید راهنما و مشاور, داور و معاون پژوهشی دانشکده در جلسه دفاع الزامی می باشد و در صورت غیاب آنها، جلسه برگزار نمی گردد.
 
7- ارسال دعوتنامه به همراه فرم شماره 3 به داور دفاع ازپایان نامه توسط مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت حضوردرجلسه دفاع
 
· نصب اطلاعیه تاریخ و ساعت جلسه دفاع از پایان نامه در حداقل دو نقطه از دانشکده در معرض دید اساتید و سایر دانشجویان، الزامی می باشد.
8- برگزاری جلسه دفاع ازپایان نامه توسط دانشجو
9- ارسال نمره پایان نامه توسط داور دفاع به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده
10- ارسال نمره پایان نامه توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 
*** از این مرحله به بعد دانشجو بایستی جهت انجام امور فراغت از تحصیل به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراجعه نماید.
 *برای اطلاعات بیشتر به سایت معاونت پژوهشی دانشکده علوم توانبخشی قسمت آئین نامه ها و راهنماها , مراحل فراغت از تحصیل دانشجویان کارشناسی ارشد مراجعه فرمایید.*
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-2 12:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ