نسخه جدید     

                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                            
 معاونت پژوهشی
 
 
*به سایت معاونت پژوهشی دانشکده علوم توانبخشی خوش آمدید* *توجه 
 
پایان نامه های کارشناسی دفاع شده در سال 1395  توجه*

 

 

 

معاونت پژوهشی 
 
 
 

 

 

 

 معاونت پژوهشی
 
 

 

 

 

آدرس(Affiliation) ما در مقالات فارسی:

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه فیزیوتراپی ، دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

گروه کاردرمانی ، دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

گروه گفتاردرمانی ، دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

گروه شنوایی شناسی , دانشکده علوم توانبخشی , دانشگاه علوم پزشکی شیراز , شیراز , ایران.

گروه ارتوز و پروتز , دانشکده علوم توانبخشی , دانشگاه علوم پزشکی شیراز , شیراز , ایران.

مرکز تحقیقات علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران. ( ویژه دانشجویان )

 

آدرس(Affiliation) ما در مقالات انگلیسی:

Physical Therapy Department , School of Rehabilitation Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

Occupational Therapy Department , School of Rehabilitation Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
 
Speech Therapy Department , School of Rehabilitation Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

Audiology Department , School of Rehabilitation Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

Orthotics and Prosthetics Department , School of Rehabilitation Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

Rehabilitation Sciences  Research Center, Shiraz University of Medical Sciences,Shiraz,Iran

Student Research Committee, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
g

                                                                                                                                                                       


                       


                                                                                                                                                                                                                        


 


 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-12 11:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ