نسخه جدید     
عمده فعالیت دفتر توسعه اموزش شامل موارد زیر است1- سامان دهی برنامه های درسی و پیگیری تدوین Course plan,Lesson plan,Study guide,Log book

2-پیگیری امور مربوط به ارتقاء توانمندی اعضای هیات علمی در امر پژوهش های مرتبط با آموزش

3-پیگیری و نظارت بر فرایند ارزشیابی و حسن اجرای آن

4- امور مربوط به ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان

5- پیگیری امور مربوط به نیاز سنجی،هماهنگی در برنامه ریزی دوره های آموزشی جهت توانمند سازی اعضاء هیات علمی

6- پیگیری امور مربوط به ارتقاء توانمندی اعضای هیات علمی در امر پژو هش های مرتبط با آموزش  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-2-1 14:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ