نسخه جدید           برنامه ریزی آموزشی گروهها


    طرح دوره گروه کاردرمانی

تئوری فعالیتبازی درمانیفعالیت هدفمند 4کینزیولوزی و بیومکانیک 1کاردرمانی در بیماریهای جسمانی 3گروه و روابط بین فردیکاردرمانی در اختلالات روانی اجتماعی 2کینزیولوژی 3کاردرمانی در بیماریهای جسمانی 2آشنایی با آزمایشات پاراکلینیکیکاردرمانی در بیماریهای جسمانی 4
فعالیت های هدفمند و تجزیه و تحلیل 1جامعه شناسی در کاردرمانیکاردرمانی در بیماریهای کودکانکینزیولوزی و بیومکانیک2 تئوری فعالیتمقدمه ای بر روانپزشکیفعالیته ای هدفمند و تجزیه و تحلیل آنها 3مقدمه ای بر ارتوپدیمشاوره در کاردرمانیمقدمه ای بر ورش تحقیق در کاردرمانیتکنیکهای حرکت درمانی
فعالیت های هدفمند و تجزیه و تحلیل فعالیت های هدفمند 2فعالیتهای روزمره زندگیتوان بخشی حرفه ای و ارگونومیرشد کودککاردرمانی در اختلالات روانی اجتماعی 1کاردرمانی در روانپزشکی کودککاردرمانی در عقب ماندگی ذهنیوسایل کمکی و اعضای مصنوعی در کاردرمانی (تئوری)ساخت انواع اسپیلینت تئوریسمینار
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-2-1 14:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ