به سایت دفتر توسعه آموزش خوش آمدیددفتر توسعه آموزش دانشکده علوم توانبخشی (Educational Development Office:EDO) با هدف پایش و ارتقاء سطح آموزش در حیطه  توانبخشی بر اساس توانبخشی مبتنی بر جامعه (Community Based Rehabilitation:CBR) تاسیس و راه اندازی گردیده است.
                                                        
این دفتر در دانشکده علوم توانبخشی شیراز از ابتدای دیماه 85 و با مدیریت آقای دکتر محمد رضا فتوح آبادی عضو هیات علمی دانشکده  بر اساس چهار محور ذیل فعالیت خود را آغاز نموده است.

1- برنامه ریزی آموزشی
2- ارزشیابی اساتید
3- ارزشیابی درونی
4- پژوهش در آموزش

Page Last Update   :  1390-3-22 7:17        Top of page Print version