نسخه جدید     اهداف وشرح وظايف معاونت فرهنگي دانشجويي

1-برنامه ريزي جهت ارتقا ءفرهنگي از طريق جلسات شوراي فرهنگي دانشكده

2-تقويت برنامه هاي فرهنگي (مذهبي و ملي) در سطح دانشكده

3-انسجام بيشتر مجموعه هايي كه در سطح دانشكده متولي برنامه هاي فرهنگي هستند

4-اجراي برنامه هاي فرهنگي براساس نظرات جمعي

5-نظم بخشيدن به فعاليتهاي فرهنگي دانشكده

6-هماهنگي جهت استفاده  دانشجويان -كاركنان و اساتيد از خدمات اداره مشاوره دانشگاه

7-همكاري با تشكلهاي دانشجويي در زمينه اجراي فعاليتهاي فرهنگي

8-پويايي فضاي فرهنگي دانشكده بر اساس مباني انقلاب اسلامي

9-ارتقاء سطح رفاهي ومشكات صنفي دانشجويان

10-نظارت و برنامه ريزي جهت اردوهاي فرهنگي دانشكده

11-تجهيز مركز cd وكتابخانه فرهنگي

12-برنامه ريزي جهت مراسمهاي فارغ التحصيلي

13-برپايي مسابقات فرهنگي -ورزشي در دانشكده

14-هماهنگی فعالیتهای فوق برنامه

 

 

   

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-10-25 9:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ