فعالیتهای فرهنگی سه ماهه آخر سال 13891.  برگزاری نمایشگاه پوسترهای انقلابی به مناسبت دهه فجر
2.  برگزاری مسابقه دهه فجر از مطالب پوسترهای نمایشگاه
3.  برگزاری جشن دانش و پویش در سطح دانشکده به تاریخ 11 اسفند
4.  برگزاری جشن نیکوکاری به منظور کمک به معلولین نیازمند در تاریخ 14 الی 17 اسفند 
 5. برگزاری مراسم جشن سال نو در قالب گستردن سفره هفت سین درفضای دانشکده به  تاریخ 18 اسفند      
Page Last Update   :  1389-10-25 9:12        Top of page Print version