السلام علیک یا اباعبدالله الحسین
 
 
 
تعریف مفهوم فرهنگ به علت وسعت و گستردگی کار ساده ای نیست.

فرهنگ مجموعه پیچیده ای است که شامل مجموعه علوم و دانشها-اعتقادات-هنرها-افکار و عقاید-صنایع-تکنیک-اخلاق-قوانین ومقررات-سخن-عادات و رسوم و رفتارو ضوابطی است که انسان به عنوان عضو یک جامعه آن را از جامعه خود  فرا میگیرد و در قبال آن تعهداتی به عهده دارد. ثمره واقعی و قابل مشاهده کوشش انسانها در زندگی اجتماعی به طور کلی فرهنگ نامیده میشود.  
فرهنگ عبارت از مجموعه ارزش های مادی و معنوی است که توسط انسانها در طی تاریخ انسانی آفریده شده است.هر فرهنگی در هر دوره ای مبین میزان سطح پیشرفت  و ترقیات فنی-تجربیات تولیدی در کار- وضع آموزش و پرورش-علوم-ادبیات -هنرها -آرمانها و نهادهای اجتماعی معین از زندگی انسانهاست.
 
 قیامت بی حسین غوغا ندارد
شفاعت بی حسین معنا ندارد
حسینی باش که درمحشر نگویند
چرا پرونده ات امضا ندارد
 
Page Last Update   :  1394-8-6 9:51        Top of page Print version